BI Sport Day 2023


ขอขอบคุณลูกค้าที่ได้ไว้วางใจใช้สถานที่ของธนานนท์ยิมเนเซียม

ในการจัดงาน BI SPORTS DAY 2023 วันที่ 21 กรกฎาคา 2566 

บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน 

Visitors: 159,336