FIN INFINITY Sport Day 2023

ขอขอบคุณลูกค้าที่ได้ไว้วางใจใช้สถานที่ของธนานนท์ยิมเนเซียม

ในการจัดงาน FIN INFITY SPORTS DAY 2023 วันที่ 15 กรกฎาคา 2566 

บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน  และมินิคอนเสิร์ต ติ๊ก ชีโร่

Visitors: 159,329